Reglement

Reglement & Algemene voorwaarden

Als deelnemer aan de Erasmus MC – Tour de Rotterdam verklaart u zich akkoord met het reglement van dit evenement:

 • Uw inschrijving en uw recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld door de organisatie is ontvangen.
 • Het annuleren van uw inschrijving is mogelijk. Indien u annuleert tot een maand voor aanvang van het evenement, dan vindt restitutie van uw inschrijfgeld plaats onder inhouding van € 5 aan administratiekosten. Indien u annuleert na deze datum dan vervalt uw recht op aanspraak van restitutie. Annulering kan alleen schriftelijk en wel door het verzenden van een e-mail naar c.klinge@erasmusmc.nl onder vermelding van naam en adresgegevens.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnemers zijn verplicht hun startnummer te dragen.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers zijn gehouden om na ontvangst van het startnummer voor vertrek hun naam en de naam/telefoonnummer van een contactpersoon op de achterkant van het startnummer in te vullen. Dit bevordert optimale hulpverlening in het geval van incidenten.
 • Het dragen van een deugdelijke valhelm is gedurende de gehele Pelotonstocht en de Vrije Toertochten verplicht.
 • Het gebruik van een ligstuur is niet toegestaan.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, het publiek, natuur en milieu.
 • De organisatie van de Erasmus MC – Tour de Rotterdam behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke verkeersregels uit te sluiten.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Deelname heeft geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer plaats.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor welke schade / ongevallen dan ook, evenmin voor verlies aan en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Indien de tocht(en) door overmacht (op een laat tijdstip) moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden wordt ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te gaan.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
 • Indien tocht(en) worden afgelast zal de organisatie haar uiterste best doen de tocht alsnog te verrijden, maar het kan mogelijk zijn dat dit niet zal lukken.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.